ඔබත් අපගේ SYZYGY-MyHealth සාමාජිකයෙක් නම් ඔබටත් අමතර ආදායමක් ලබාගන්න  පුළුවන්.

 

 ආදායම පිලිබදව;

 

 1. ඔබ අපගේ SYZYGY-MyHealth සාමාජිකයෙක් වූ පසුව ඔබගේ හිත මිතුරන්ටත් මෙම SYZYGY-MyHealth එකේ ඇති ප්‍රයෝජන දැනුවත් කරන්න.

 

 1. ඔවුන් ලියාපදිංචි වනවිට, ඔබගේ Code එක Referral Code යන තැන ඇතුලත් කිරීමටද දැනුවත් කරන්න.

 

 1. ඔබ විසින් කරන සෑම Refer එකකටම ඔබට 15%  සිට 20% දක්වා ආදායමක් ලබාගත හැක.

 

 1. මෙම ආදායම් ලබා ගැනීමට ඔබගේ සාමාජිකත්වය (දායකත්වය) වලංගු වී තිබිය යුතුය.

 

ආදායමක් ලබා ගැනීමට;

 

 1. අමතර වියදමකින් තොරව සහභාගී විය හැක.

 

 1. ඔබ කල යුත්තේ Refer කිරීමක් පමණි ඔබගේ Refer එකෙන් ලියාපදිංචි වෙන හා දායකවන සෑම කෙනෙක් සඳහාම ඔබට ආදායමක් සෑම මසකම. (පෙර මාස වල කල ලියාපදිංචිවීම් සදහාද ).

 

 1. දිනකට ඔබ විසින් Refer කරනු ලබන සාමාජිකයන් ගණන අනුව ඔබට වැඩි ආදායමක් පහත ලෙස

 

 1. මෙම ආදායම වලංගු වන්නේ ඔබ සහ ඔබගේ සාමාජිකයන් සක්‍රීයව අපගේ ආයතනය සමග රැදී සිටින තෙක්  පමණි.(දායකවන කාලසීමාව  තුල)

 

15% ආදායමක් =>  සාමාජිකයන් 1 සිට 5 දක්වා

 

17% ආදායමක් =>  සාමාජිකයන් 6 සිට 10 දක්වා

 

20% ආදායමක් =>  සාමාජිකයන් 11 සිට

 

 1. කිසිම සීමාවක් නැතුව අමතර ආදායමක්  ලබාගන්න. ඔබට නොදැනුවත්වම, ලැබෙන මාසික ආදායම සෑම මසකම ඉහල යනු ඇත.

 

 1. ඔබට ලැබෙන ආදායම ඔබගේ බැංකු ගිණුමට සෑම මසකට වරක් යැවෙනු ඇත

 

 1. ඔබගේ අවශ්‍යතාවය මත, නැවත ගෙවනු ලබන තැන්පතු මුදලක් මත, ඔබගේ SYZYGY-MyHealth සාමාජිකත්ව System එක තුලින්සියලු නව ලියාපදිංචිවීම් හා දායකත්වයන් කළමනාකරණයට පහසුකම් ලැබෙනු ඇත.

 

 1. ඉන්පසු ඔබ Refer කරන සෑම කෙනෙක්ම ඔබ විසින්ම ලියාපදිංචි කිරීම, අනුමත කිරීම හා දායකත්වයන් සක්‍රිය කිරීම කල හැක. එසේම ඔවුනට අදාළ මුදල ඔබටම ලබාගත හැක.

 

 1. ඔබ විසින් ලබාගන්නා එම මුදල් ඔබේ තැන්පතු මුදලින් ඉබේම අඩු වෙනු ඇත.

 

 1. ඔබගේ තැන්පතුව අනුව මුදල් ඔබට ලබාගෙන සාමජිකත්වය අනුමත කෙරෙන සක්‍රිය කෙරෙන ප්‍රමාණය රදා පවතිනු / සීමාවනු ඇත.

 

 1. තැන්පතු මුදල අවසන් වීමට ප්‍රථම, තැන්පතුව නැවත අලුත් කරගත යුතුය.

 

 1. මෙසේ ඔබගේ තැන්පතු මුදලක් මගින් ලියාපදිංචි වෙන හා සක්‍රිය කෙරෙන සෑම කෙනෙක් සඳහාම ඔබට 1%   අමතර ආදායමක් ලැබෙනු ඇත.

 

 1. ලැබෙන ආදායමේ කිසිම සීමාවක් නැත

 

 1. ඔබගේ තැන්පතුව හෝ ඉතිරි මුදල, තව දුරටත් මෙම ක්‍රියාදාමයේ  යෙදෙන්නේ නැත්නම්, නැවත ලබාගත හැක.

 

වැඩි වැඩියෙන් Refer කරන්න, වැඩි වැඩියෙන් ආදායම් ලබා ගන්න 

 

Referral වැඩසටහන සඳහා ලියාපදිංචි වීමට, ඔබගේ Account එකට ඇතුල්වී, Settings කොටසෙහි ඇති Pay Online පිටුවට යන්න. 

එහිදී  (කිසිදු තැන්පතුවක් නොමැතිව ඉදිරියට යාමට අවශ්‍ය නම්, Amount කොටුව තුල බිංදුව (0)  ඇතුළත් කර “Offline Payment” තෝරන්න).

අනුමැතිය ඊමේල් ඔබට දන්වනු ලැබේ.

 

සම්බන්ධවීමට ඊ මේල් එක:  admin@syzygy-myhealth.com